โรงเรียนปทุมพิทยาคม

ประเมิน ITA สพม.อบอจ

ข้อO2ผู้อำนวยการโรงเรียนนายจิรายุทธ อักษรพิมพ์

สอบพนักงานราชการ สพม.29 กล้อง รร.ปพ. ช่วงวันที่ 24-25 กค.

ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่12 มีนาคม 2563

ณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี

อบรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่10 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ข้อO30 แจ้งเรื่องร้องเรียน

ข้อมูล OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างสถานศึกษา -----> update28/03/2563

O2 ข้อมูลผู้บริหาร -----> updateNow

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา -----> update26/03/2563

O5 ข้อมูลการติดต่อ -----> update25/03/2563

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ -----> updateNow

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A -----> updateNow

O9 Social Network -----> updateNow

แผนดำเนินงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี -----> update31/03/2563

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน -----> update31/03/2563

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี -----> update31/03/2563

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ -----> update28/03/2563

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ -----> update25/03/2563

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ -----> update25/03/2563

O17 E-service -----> updateNow

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -----> update31/03/2563

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน -----> update25/03/2563

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -----> update25/03/2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ -----> update25/03/2563

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ -----> update25/03/2563

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน -----> update27/03/2563

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี -----> update27/03/2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล -----> update26/03/2563

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -----> update26/03/2563

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล -----> update26/03/2563

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี -----> update27/03/2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -----> update26/03/2563

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต -----> update25/03/2563

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี -----> update20/03/2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น -----> updateNow

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -----> updateNow

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร -----> update20/03/2563

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร -----> update26/03/2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ----> update25/03/2563

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ----> update25/03/2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร -----> update26/03/2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี -----> update27/03/2563

O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต รายภาคเรียน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรฐานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ----> update25/03/2563

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ----> update25/03/2563

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน -----> update20/03/2563

O47 มาตรการป้้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -----> update20/03/2563

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ -----> update20/03/2563