โรงเรียนปทุมพิทยาคม

ประเมิน ITA สพม.29

Carousel imageCarousel imageCarousel image

อบรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่10 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ข้อO2ผู้อำนวยการโรงเรียนนายจิรายุทธ อักษรพิมพ์

ข้อมูล OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างสถานศึกษา

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 โครงสร้างสถานศึกษา

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

แผนดำเนินงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ

O17 E-service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ----------------------

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต รายภาคเรียน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรฐานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องงร้องเรียน การทุจริต

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47 มาตรการป้้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ