โรงเรียนปทุมพิทยาคม

ประเมิน ITA สพม.29

Carousel imageCarousel imageCarousel image

อบรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่10 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ข้อO2ผู้อำนวยการโรงเรียนนายจิรายุทธ อักษรพิมพ์

ระยะเวลารายงานส่งประเมิน

 1. พย ประชุมชี้แจงเพิ่มเติม (อาจจะ)
  1. สพม ส่ง IIT ใช้30คน ประเมิน 100%
 2. ตค ปรับปรุงเว็บไซต
 3. ธค โหลดข้อมูล กรอกข้อมูล esec sol29
  1. ประเมิน EIT 30คน
 4. มีค ดำเนินการ OIT ให้เรียบร้อย
  1. ประเมิน
 5. เมษา ประเมิน สิ่งที่ทำไป วิเคราะห์ โดย คณะ สพม29
  1. ทำรายงาน
  2. ประกาศผล

ข้อมูล OIT ที่มีข้อมูลแล้วจะเป็นตัวอักษรหนา

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างสถานศึกษา

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 โครงสร้างสถานศึกษา

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

แผนดำเนินงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ

O17 E-service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต รายภาคเรียน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรฐานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องงร้องเรียน การทุจริต

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47 มาตรการป้้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ